Ochrona danych osobowych

kup bilety online

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury z siedzibą – 00-545 Warszawa, ul. Marszałkowska 56.

2. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych:

Pisemnie na adres: Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury, 00-545 Warszawa, ul. Marszałkowska 56.
Mailowo na adres: abi@teatrpolonia.pl

3. Cele przetwarzania danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), f) RODO w celach niezbędnych do realizacji zawartych umów, celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji a także celach związanych z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na Fundacji. Szczegółowe cele związane są m.in. z realizowanymi procesami:

• Realizacja procesu zakupu – sprzedaży
• Rozpatrywanie reklamacji oraz świadczenie usług posprzedażowych
• Realizacja zawartych umów
• Prowadzenie działań marketingowych (w tym newsletter, profile w mediach społecznościowych)
• Rekrutacja, realizacja procesu zatrudnienia

4. Przekazywanie do państw trzecich, profilowanie
Informujemy, że Fundacja nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany oraz przekazywane dane nie są profilowane. Fundacja nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich poza koniecznością związaną z korzystaniem z mediów społecznościowych.
Przekazywanie Państwa danych do państw trzecich może nastąpić w związku z aktywnością w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Youtube).
Podmioty będące właścicielem ww. serwisów mają swoje siedziby w Stanach Zjednoczonych. W odniesieniu do tych podmiotów Komisja Europejska stwierdziła właściwy poziom ochrony danych osobowych decyzją wykonawczą z dnia 12 lipca 2016 roku (program Privacy Shield).

5. Czas przetwarzania danych
Państwa dane osobowe przechowywane są jedynie przez czas niezbędny do realizacji wyznaczonych celów oraz do czasu przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć z zawartych umów a także obowiązujących nas przepisów prawa.


6. Prawa przysługujące Państwu w odniesieniu do Państwa danych:

• Prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
• Prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
• Prawo do żądania usunięcia danych, zapomnienia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu;
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z praw tych mogą Państwo skorzystać m.in. kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Fundacji.

7. Podanie danych osobowych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie ich skutkuje niemożliwością realizacji celów będących podstawą przetwarzania (wymienionych m.in. w pkt. 3).

 

Kasa i foyer teatru są wynajmowane od m.st. Warszawy - Dzielnicy Śródmieście

Mecenas
Technologiczny
Teatrów

Doradca
prawny
teatrów

WYPOSAŻENIE TEATRÓW
DOFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW

PREMIERY W 2020 R.
DOFINANSOWANE PRZEZ

PATRONI MEDIALNI

Z OSTATNIEJ CHWILI !
X